Terms - Business bringers

1.Avtalens omfang


Avtalen omfatter transport av oppdragsgivers produkter.
2.Avtalens varighet, oppsigelse


Avtalen er løpende. 
3.Priser og prisjustering


Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. 

Bringer har selv ansvar for å fastsette pris.
4.Betalingsbetingelser


Betalingsbehandlingstjenester for bringere på Nimber leveres av Braintree og/eller Stripe, og vil i tilfelle av Stripe være underlagt Stripe Connected Account Agreement, som inkluderer Stripe Servicevilkår (samlet " Stripe Services Agreement"). Ved å godta disse vilkårene eller fortsette å fungere som Bringer på Nimber, samtykkes det i å være bundet av Stripe Services-avtalen, da denne kan nedres fra tid til annen. Som en betingelse for at Nimber muliggjør betalingsbehandlingstjenester gjennom Stripe, samtykker Bringer å gi nøyaktig og fullstendig informasjon om virksomheten, og Bringer autoriserer Nimber til å dele den og transaksjonsinformasjon relatert til bruk av betalingstjenestene levert av Stripe.
5.Transportdokument/dokumentasjon


Med transportdokument menes elektronisk fraktbrevmelding. Avsender er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet. Følgende informasjon skal fremkomme:

Avsender navn og adresse

Mottakers navn og leveringsadresse

Antall kolli

Brutto vekt og mål i dm3, oppgis ved forespørsel

Nødvendig informasjon om og bruk av produkter/tilleggstjenesterVed eksport av gods skal alle nødvendige tollpapirer og andre nødvendige dokumenter, herunder dokumenter til/fra Mattilsynet, være ferdig utfylt med korrekt informasjon ved avhentingen av godset.
6.Emballasje


Kunden er ansvarlig for tilfredsstillende emballering av godset. Nimber har ingen undersøkelsesplikt eller ansvar for at godset er tilfredsstillende emballert. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert.

Bringer er ansvarlig for å sjekke at godset er godt nok emballert ved henting.

7.Henting og levering


Hente- og leveringstid avtales særskilt.

Lasting og lossing av godset utføres ikke av Nimber med mindre det er særskilt avtalt.
8.Transport av temperaturregulert gods


Ved transport av temperaturregulert gods, er Oppdragsgiver ansvarlig for å gi korrekt informasjon om hvilken temperatur godset ønskes fraktet under. Dette skjer ved innmelding av transportoppdrag. Dersom godsets kjernetemperatur er forskjellig fra det Kunden har oppgitt som den temperatur som godset skal transporteres under, påtar Bringer seg intet ansvar for skade eller verdiforringelse som måtte oppstå som følge av at godset fraktes under den opprinnelige oppgitte temperatur.


Bringer påtar seg ikke å kjøle ned eller varme opp gods under transport med mindre dette er skriftlig avtalt i det enkelte tilfelle. Den enkelte sjåfør har ikke fullmakt til å inngå slik avtale. Avtale om å kjøle ned eller varme opp gods kan ikke inngås ved påtegning på fraktbrevet.


Hvis det skriftlig avtales at Bringer skal kjøle ned eller varme opp gods under transport, skjer det for Senders risiko. Bringer kan ikke garantere at godset ved levering vil ha den ønskede temperatur og påtar seg heller ikke ansvar for eventuell skade som måtte oppstå som følge av slik nedkjøling eller oppvarming.

9.Reklamasjon


Den som vil gjøre gjeldende at godset er forsinket, skadet eller at sendingen ikke er fulltallig, må reklamere i samsvar med bestemmelsene i vegfraktloven, CMR-konvensjonen og NSAB 2015.

10.Forsinkelse, skade, tap og manko


Nimber opptrer som formidler av transporttjenester og har intet ansvar for forsinkelse, skade, tap eller manko som måtte oppstå i forbindelse med transporten, jfr NSAB § 3 C.

11.Særlig om kundens forsikringsbehov


Som det fremgår av denne avtale, er Bringers transportansvar begrenset etter vegfraktloven, CMR-konvensjonen, NSAB 2015 og eventuelt andre regler, og Nimbers egne forsikringer dekker ikke ansvar ut over det som følger av disse bestemmelsene. Kunden har av den grunn ofte behov for å tegne egne transport-, vare- og/eller lagringsforsikringer, særlig gjelder det for transport/lagring av temperaturregulert gods som kan være lett fordervelig og utsatt for skade.

12.Force Majeure


Hvis en ekstraordinær situasjon (Force Majeure) skulle oppstå, og som ingen av partene med rimelighet kunne forutse ved inngåelse av denne avtale, eller som oppstår utenfor partenes kontroll i avtaleperioden, og som hindrer oppfyllelsen av denne avtale, fritas den rammede part for sine forpliktelser og ansvar i henhold til denne avtale, så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.


Som ekstraordinær situasjon (Force Majeure) anses blant annet mobilisering, krig, borgerkrig, vandalisme, sabotasje, streik, lockout, lovlig eller ulovlig blokade, jordskjelv, flom, ras, orkan eller andre naturkatastrofer, brann, eksplosjoner, embargo, import- og / eller eksportrestriksjoner, mangel på olje eller elektrisk strøm, tyveri, ran, hærverk, påkjørsel/trafikkuhell (hvor sjåføren er uten skyld), generell ferdselsforbud eller restriksjoner pålagt av offentlige myndigheter i forbindelse med for eksempel ulykker eller terror mistanke, eller andre uforutsette uhell utenfor kontroll av partene i denne avtale, eller partenes underleverandører.

 

Hver av partene bærer egne kostnader i forbindelse med en Force Majeure-situasjon.
13. Lønns- og arbeidsvilkår for sjåfører for transportoppdrag der allmenngjort timelønn og diettsatser gjelder


For transportavtaler som omfattes av "Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på veg" jfr tariffnemndas vedtak i protokoll nr 4/2015 og vedtak av 11.mai 2015, skal transportleverandøren sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende forskrift.


Alle avtaler transportleverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser.


Leverandørenes forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres; dels ved identifikasjon av allmenngjort timesats og diettgodtgjørelse, og dels ved en egenerklæring/tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell timesats/diettgodtgjørelse og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av transportleverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser.

14.Lover og bestemmelser


Ved gjennomføring av transportavtalen gjelder:


Lov om vegfraktavtaler


CMR konvensjonen


NSAB 2015


Allmenngjøringsloven og forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på veg


Nimbers belønningsmodellsystem for bringere

15.Heving av avtalen


Dersom en av partene vesentlig misligholder avtalen, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

16.Tvister og lovvalg


Uoverensstemmelser eller konflikt mellom partene om innholdet i eller gjennomføringen av denne avtale, skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvister løses etter norsk rett ved de alminnelige domstoler, med Oslo som avtalt verneting.


Sist oppdatert: 14. april 2020